เงื่อนไขการใช้ระบบ

  • สำหรับนักศึกษา ใช้ user และ password เดียวกับการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย หรือ ใช้ user = รหัสนักศึกษา และ password = หมายเลขบัตรจำตัวประชาชน
  • สำหรับบุคลากรภายใน ใช้ user และ password เดียวกับ ระบบบริการการศึกษา หรือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | by web development™